Wang Yukun
Former Research Fellow (ECE, NUS)


Status: Alumnus (data might not be up-to-date)

Preprints

  • Xinhui Li, Y. Wang, Yunguang Han, Fei Gao, Qiaoyan Wen. Self-testing of symmetric three-qubit states.

Publications