Jin Xianmin
Former Research Fellow


Status: Alumnus (data might not be up-to-date)

Publications

  • J. Nunn, N. K. Langford, W. S. Kolthammer, T. F. M. Champion, M. R. Sprague, P. S. Michelberger, X.M. Jin, D. G. England, I. A. Walmsley. (2013). Enhancing multiphoton rates with quantum memories. Phys. Rev. Lett. 110 133601
  • Lijian Zhang, Hendrik B. Coldenstrodt-Ronge, Animesh Datta, Graciana Puentes, Jeff S. Lundeen, X.M. Jin, Brian J. Smith, Martin B. Plenio, Ian A. Walmsley. (2012). Mapping coherence in measurement via full quantum tomography of a hybrid optical detector. Nature Photonics
  • Han-Ning Dai, Han Zhang, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, You-Jin Deng, Li Li, Shuai Chen, Xiao-Hui Bao, X.M. Jin, Bo Zhao, Jian-Wei Pan. (2012). Holographic Storage of Biphoton Entanglement. Phys. Rev. Lett. 108 210501
  • K. C. Lee, M. R. Sprague, B. J. Sussman, J. Nunn, N. K. Langford, X.M. Jin, T. Champion, P. Michelberger, K. F. Reim, D. England, D. Jaksch, I. A. Walmsley. (2011). Entangling Macroscopic Diamonds at Room Temperature. Science 334 1253
  • Han Zhang, X.M. Jin, (Co-First Author), Jian Yang, Han-Ning Dai, Sheng-Jun Yang, Tian-Ming Zhao, Jun Rui, Yu He, Xiao Jiang, Fan Yang, Ge-Sheng Pan, Zhen-Sheng Yuan, Youjin Deng, Zeng-Bing Chen, Xiao-Hui Bao, Bo Zhao, Shuai Chen, Jian-Wei Pan. (2011). Preparation and storage of frequency-uncorrelated entangled photons from cavity-enhanced spontaneous parametric downconversion. Nature Photonics 5 628-632
  • X.M. Jin, J.-G. Ren, B. Yang, Z.-H. Yi, F. Zhou, X.-F. Xu, S.-k. Wang, D. Yang, Y.-F Hu, S. Jiang, T. Yang, H. Yin, K. Chen, C.-Z. Peng, J.-W. Pan. (2010). Experimental Free-Space Quantum Teleportation. Nature Photonics 4 376-381
  • X.M. Jin, R. Jgen, J. Yin, T. Yang. (2009). Experimental Non-Local Generation of Entanglement from Independent Sources. Ch. Phys. Lett. 26 070302
  • B. Zhao, Y.-A. Chen, X.-H. Bao, T. Strassel, C.-S. Chuu, X.M. Jin, J. Schmiedmayer, Z.-S. Yuan, S. Chen, J.-W. Pan. (2009). A Millisecond Quantum Memory for Scalable Quantum Networks. Nature Physics 5 95-99
  • T.-Y. Chen, J. Zhang, J.C. Boileau, Name of non-CQT author, X.M. Jin, B. Yang, Q. Zhang, T. Yang, R. Laflamme, J.-W. Pan. (2006). xperimental Quantum Communication without Shared Reference Frame. Phys. Rev. Lett. 96 150504
  • C.-Z. Peng, T. Yang, X.-H. Bao, J. Zhang, X.M. Jin, F.-Y. Feng, B. Yang, J. Yang, J. Yin, Q. Zhang, N. Li, B.-L. Tian, J.-W. Pan. (2005). Experimental Free-Space Distribution of Entangled Photon Pairs Over 13 km: Towards Satellite-Based Global Quantum Communication. Phys. Rev. Lett. 94 150501